2 thoughts on “Blog

  1. Yes William I see the contradiction.IMO, we have two realistic scenarios. Obama gets re-elected and the transformation of the U.S. is complete…we all loose.Obama is defeated and we still have a chance to correct things including the definition of NBC.BTW, I’m not advocating Rubio as VP and I pray this contradiction does not play out.

  2. à°ª్à°°à°¤్యక్à°·ంà°—ా à°šూà°¡(à°²ే)à°¨ి,à°ªాà°²్à°—ొà°¨(à°²ే)à°¨ి à°®ా à°²ాంà°Ÿి à°µాà°°ిà°•ి à°•à°³్ళకి à°•à°Ÿ్à°Ÿినట్à°Ÿు à°šూà°ªింà°šాà°°ు,à°®ీà°•ు à°ª్à°°à°¤్à°¯ేà°• ధన్యవాà°¦ాà°²ు.ఇలాంà°Ÿి à°•ాà°°్యక్à°°à°®ాà°²ు à°‡-à°¤ెà°²ుà°—ు à°µాà°°ు à°‡ంà°•ా à°šాà°²ా జరిà°ªింà°šాలని ఆశిà°¸్à°¤ూ,à°¤ెà°²ుà°—ుà°­ాà°·ాà°­ిà°µృà°¦్à°§ిà°•ి à°¤ోà°¡్పడుà°¤ూ ఉన్à°¨ సభ్à°¯ుà°²ందరిà°•ీ,à°ˆ à°¤ెà°²ుà°—ుà°¬ాà°Ÿà°²ో à°ªాà°²్à°—ొà°¨్నవాà°°ిà°•ి à°…ందరిà°•ి à°ªేà°°ుà°ªేà°°ుà°¨ా ధన్యవాà°¦ాà°²ు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *